تالار روانشناسی و مشاوره آنلاین ازدواج، خانواده، تحصیلی همیاری
زمان کنونی:  مهمان عزیز خوش‌آمدید. (ورودعضــویت)

تالار همیاری نسبت به محتویات تبلیغات مسئولیتی ندارد.

کانال رسمی همیاری در تلگرام ads مشاوره قبل از ازداج مشاوره تلفنی شبانه روزی


مشاهده RSS Feed

niloufar-a

نسل ما

به این مطلب امتیاز بدهید
ﻧﺴﻞ ﻣﺰﺧﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ...
ﻧﺴﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﯿﻦ ﺑﺪ ﻭ ﺑﺪﺗﺮ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺸﮑﯿﺪﻧﺪ...ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺖ
ﻭﺍﺑﺮﻫﺎ ﻧﺒﺎﺭﯾﺪ...
ﺩﻝ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﻣﺎ ﺩﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ......
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ
ﻧﺴﻞ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺷﺘﻪ
ﻧﺴﻞ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺘﺮﻭ
ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﻟﮕﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻗﯿﺐ ﻭ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺍﻭﻥ
ﻧﺴﻞ ﺩﯾﺪﻥ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ
ﻧﺴﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻦ
ﻧﺴﻞ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ
ﻧﺴﻞ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﺵ ﺑﺮ ﺩﻝ ﻣﺎﻧﺪ
ﻧﺴﻞ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺳﻮﺯﻧﺎﮎ....
ﻧﺴﻞ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ....
ﻧﺴﻞ ﺩﻟﺪﺍﺩﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﻭﻏﯽ
ﻧﺴﻞ ﻃﻼ‌ﻕ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺩﺭﺻﺪ
ﻧﺴﻞ ﻭﺍﯾﺒﺮ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ
ﻧﺴﻞ ﮐﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ
ﻧﺴﻞ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻝ ﺑﺎ ﺩﯾﻮﺍﺭ
ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺳﺮ ﺩﻭﺭﺍﻫﯽ....
ﻧﺴﻞ ﺑﻐﺾ، ﻧﺎﻟﻪ، ﺿﺠﻪ...
ﺳﮓ ﺩﻭ ﺯﺩﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﻣﺎ ﻫﺰﺍﺭﻫﺎ
ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﺧﻄﺶ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ......

Submit "نسل ما" to Digg Submit "نسل ما" to twitter Submit "نسل ما" to del.icio.us Submit "نسل ما" to StumbleUpon Submit "نسل ما" to Google Submit "نسل ما" to Facebook Submit "نسل ما" to کلوب Submit "نسل ما" to تبیان

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده