سلام
دوستان اگر مقدوره در رابطه با نمره گذاری پرسشنامه ی مکانیزم های دفاعی کمکم بکنید!