با مبالغه خصوصیات مثبت معشوق و همه چیز او را آرمانی دانستن، و تنها مثبت را دیدن و ندیدن نقاط ضعف او.
تنها مثبت را دیدن چنان تصویر آرمانگرایانه ای از معشوق فراهم می سازد که در پرتو آن همه ی نکات و خصوصیات منفی در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.
گاه خصوصیات جاذب باعث می شود که حتی یک عنصر ناخوشایند امکان خودنمایی نیابد.
در حالت شیدایی زن یا مرد در رفتار یکدیگر خصوصیات مثبتی را می بینند که در شرایط عادی یا وجود خارجی ندارند و یا اگر دارند به آن حد که به نظر می رسد نیستند.
آ.تی.بک