حددذذزیلااللببیییررذذددتز تاایایباییایاززدیددززدزدز دزر