این آزمون یکی از ابزارهای مفید تشخیصی در حوزه sld است.و دارای 88گویه می باشد.ودارای روایی بین 60-70درصد می باشد (مکارنی 2007)و شامل مقیاس های
- شنیدن
-اندیشدن
-حرف زدن
-خواندن
-نوستن
-هجی کردن
-حساب و ریاضی محاسباتی است.
پس از اجرای آزمون ، آزمونگر یا والدین آشنا به وضعیت تحصیلی و تکلیفی کودک اقدام به تفسیر آن از بعد تحولی می نماید تا راهبردهای مناسب را براساس تعبیر و تفسیر داده ها برای مراجع کننده sld ارایه نماید.

منبع:رحیمی، محمد، اختلالات ویژه یادگیری، نشر سپهر اندیشه، قم