پژوهشی با عنوان تستسترون مردانه در مغز توسط آیونگ و بارون-کوهن در سال 2013 نشان می دهد که سطوح بالای تستسترون می تواند یک عامل خطرساز برای اتیسم باشد.
اختلالات طیف اتیسم به طور واضح بیشتر در مردان بروز می کند. در اتیسم کلاسیک این نسبت 4 پسر به ازای بک دختر و در آسپرگر 10 پسر به ازای هر دختر.البته هنوز در مورد علت این تفاوت جنسی بحث وجود دارد اما نظریه ذهن به شدت مردانه معتقد است اتیسم در حقیقت حالت شدت یافته تفاوت بین زن ومرد از نظر همدلی و سیستم گرایی است.

ترجمه: صنم باقریان
عنوان مقاله برای مطالعه بیشتر:
Fetal Testasterone in Mind

کانال تازه های اتیسم.