کمرویی در دوره دانشجویی

از آنجا که ورود به دانشگاه تجربه جدیدی به حساب می¬آید، افراد و محیط اطراف نیز اموری تازه و جدید به نظر می¬رسند.

پس دور از انتظار نیست که بسیاری از دانشجویان احساس کمروئی و خجالت نمایند. کمروئی عامل فشارزای مهمی برای برخی از دانشجویان دانشگاه قلمداد می¬شود. فرد خجالتی از برخورد با افراد ترس دارد و بیشتر مردم گریز است، به¬ویژه هنگامی که با افرادی که از لحاظ عاطفی یا هیجانی (همچون غریبه¬ها، صاحبان قدرت و اعضای جنسی مخالف که) تهدید¬کننده محسوب می¬شوند برخورد نمایند.

کمروئی را می¬توان یک معلولیت روانی قلمداد کرد گاهی اوقات شکلی شدیدتر از معلولیتهای جسمانی یافته و آثار مخرب و زیانباری می¬تواند در پی داشته باشد. کمروئی ممکن است باعث شود که فرد قادر به برقراری ارتباط با افراد ناآشنا نداشته باشد و نتواند که با آن دوست شود. بطور بالقوه از تجربیات مفید و خوشایند لذت ببرد.

دانشجوی خجالتی در بیان خواسته و تمنیات قلبی خود ناتوان بوده و نمی¬تواند عقاید و ارزشهای خود را ابراز نماید و بدین¬سان باعث می¬شود که ارزشیابی¬های مثبت دیگران، از او کاهش یابد. احساسات منفی دیگری همچون افسردگی، اضطراب و تنهایی به طور نوعی با کمروئی همراه می¬شوند. دانشجویان دانشگاه ممکن است استرسی را تجربه کنند که ناشی از کمروئی آنان در برخورد با اساتید، مدیریت دانشگاه، جنس مخالف یا حتی دانشجویان دیگر باشد، و چنین استرسی ممکن است در کلاس درس، سلف سرویس (غذاخوری) یا حتی در اتاقهای خوابگاه تجربه شود.

به هر حال کمروئی حالتی ناخوشایند و نامطلوب است و بایستی با به¬کارگیری راهبردهای مقابله مفید تأثیر آن را خنثی کرد.

منبع: بررسی رابطه عوامل فشارزای روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز با عملکرد تحصیلی آنان. پولادی ریشهری

اختصاصی همیاری