دلایل و توجیهات روش شناختی و علمی جهت متصل کردن متغیرهای خطا در ایموس و لیزرل و ...

پژوهشگرانی که از روش تحلیل مسیر(مدل یابی مسیر) یا مدل سازی معادلات ساختاری در کار خود استفاده می کنند، ممکن است مدل هایشان نیاز به اصلاح داشته باشد. یکی از اصلاحاتی که توسط نرم افزارها پیشنهاد می شود، همبسته کردن متغیرهای خطا به همدیگر است. در اینجا شما را با 3 دلیل روش شناختی آشنا می کنیم که در آن می توانید برای متصل کردن متغیرهای خطا به همدیگر، دلیل یا توجیه داشته باشید.

«معمولا به سه دلیل روش شناختی ممکن است متغیرهای خطا را با یکدیگر همبسته کرد.

اول اینکه، مقیاس های اندازه گیری دو متغیر یکسان باشند.

دیگر اینکه، دو متغیر در واقع متغیری است که در دو زمان مختلف اندازه گیری شده است.

سوم اینکه، دو متغیر اصلی دارای همبستگی بالایی با یکدیگر باشند، به نحوی که انتظار می رود عوامل تاثیرگذار بر آنها که در مدل لحاظ نشده است، تا حدّ زیادی مشابه باشند.»


منبع: مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، دکتر وحید قاسمی؛ انتشارات جامع شناسان؛ صفحه 177