دیدگاه­های نظری در آسیب­ شناسی روانی

دیدگاه زیستی

متخصصان بالینی در چارچوب دیدگاه زیستی، اختلالات در هیجانات، رفتار، و فرایندهای شناختی را به صورتی در نظر می­ گیرند که توسط نابهنجاری­ هایی در عملکرد بدن، مانند مغز و دستگاه عصبی، یا اختلالات سیستم درون­ریز ایجاد می­ شوند.

ساخت ژنتیکی فرد می­تواند در ایجاد کردن برخی اختلالات نقش مهمی را ایفا کند.

پژوهشگران برای اینکه نقش نسبی طبیعت و تربیت را ارزیابی کنند، نظر تعامل بین عوامل ژنتیکی و محیطی با نابهنجاری را پذیرفته­ اند.

درمان­ هایی که متخصصان بالینی بر مبنای مدل زیستی انجام می­دهند، دامنه ­ای از درمان­های جسمانی را شامل می­ شوند که رایج­ترین آنها داروست.

مداخله­ های جسمانی افراطی­ تر جرّاحی روانی و درمان با شوک برقی تشنج ­آور را شامل می­ شوند.

منبع: آسیب شناسی روانی هالجین و ویتبورن، 2014؛ ترجمه یحیی سیدمحمدی، 1393

اختصاصی همیاری