تاریخ روانشناسی در اسلام و ایران(علی ابن ربـن طـبری)

علی ابن ربـن طـبری(247-192 ه.ق) که از پزشکان‌ نامی‌ و دانشمندان بزرگ و نامدار‌ دوران اسلامی است. کتاب معروف او «فردوس الحکمه‌» نام دارد کـه دوره کـامل طب، درمان و بهداشت است و دارای هفت جـلد و سـی مقاله و سـیصد و شـصت بـاب است.

در جلد اول‌ کتاب‌ راجع به بـعضی افـکار فلسفی و مقولات و طبایع و عناصر و تناسخ و کون و فساد سخن رفته.

و جلد دوم کتاب از مـوضوعات روانـی چون نفس، عقل، هیولا، حواس، رنگ، بو، نیروهای اداره‌کننده‌ بدن، خواب‌ و بـیداری،‌ خوشی و اندوه، شرمساری، شهوت، فکر و خشم، شـجاعت، تـرس، بخل، فراموشی، عطسه، تشویش، خدر، کابوس و تربیت کودک بحث شـده اسـت.

جلد چهارم کتاب به‌ بیماریهای عصبی مانند لقوه(پارکینسون)، فالج، غش(صرع) و سکسکه اشاره شده است.

مجلدات دیـگر کـتاب‌ حاوی‌ بیماریهای‌ عمومی،جراحی و انواع درمانهاست.منبع: محرری، 1373؛ نگرشی بر تاریخ روانپزشکی و تاریخچه روانپزشکی در ایران

اختصاصی همیاری