من ۲۱ سالمه و دانشجوام...پارسال بود ک توی اذر ماه با ی پسر اشنا شدم تو قرار اول میخواستیم باهم بریم کافه اما یهویی بینه راه تغییر مسیر دادو انداخت تو کوچه پس کوچه ها بلاخره رسیدیم به یه خونه و به زور منو کشوند داخل تمام مدت فقط گریه میکردم و التماسش میکردم...من دختری بودم ک تا قبله اون به هیچ پسری نزدیک نشده بودم...اون بهم تجاوز کرد...بقدری شوکه بودم ک حتی نمیتونستم فکر کنم...حالم خیلی بد بود...بدنم کرخت شده بود...به تنها چیزی ک فکر میکردم خودکشی بود...احساس میکردم پاکیمو از دست دادم...من دیگه اون دختر شادو شنگول قدیمی نبودم‌...به شدت افسرده شده بودمو هیچ کس نبود ک بهش بگم ...بعد ازونم دیگه کلا اون پسررو بلاک کردم ی مدت پیش مشاور دانشگاهمون میرفتم ک اونم نتونست کمکم کنه و منو به یه مشاور دیگه معرفی کرد...خوشبختانه حال روحیم مساعد شد اما بعد ازون نمیدونم چم شده هر پسری بخواد بهم نزدیک بشه هیچی نمیگم خیلی راحت به این پسرو اون پسر نزدیک میشم...از خودم بدم میاد...چی کار کنم؟؟ دارم انگار تو لجن غرق میشم