سلام مدتی است که احساس میکنم حساسیت زیادی به برخی صداها پیدا کرده ام. بطوری که گوشهایم آزرده می شود و استرس زیادی پیدا میکنم. عصبی میشوم . صداهای کوبه ای و دات خیلی ناراحتم میکند. صدای راه رفتن همسایه بالایی و کشیده شدن وسایل روی سقف آغاز ناراحتی بود ولی الان صدای راه رفتن و دویدن بچه های خودم و یا صداهای کوبه ای مشابه اطرافم هم آزارم می دهد. البته خودم فکر میکنم بخاطر اضطراب و استرس زیاد باشد. من در یک سال گذشته دوران بسیار سختی را سپری کرده ام. الان نمی دانم بهترین راه برای حل مشکلم چیست