سلام ببخشید من ضریب آلفای کرونباخ که واسه همه متغیرهام میگیرم همه شون صفر میشن. اما وقتی داده هامو برای دوستم فرستادم و برام آلفا گرفت درست درومد و صفر نبود. سردرگمم چه کنم؟؟