با سلام و احترام
ببخشید بنده می خواهم وضعیت مدیریت محلی را در یک محله بسنجم. مدیریت محلی شایسته، 4 مؤلفه دارد که 2 مؤلفه آن با 2 سؤال و 2 مؤلفه دیگر با 3 سؤال از مردم پرسیده شده است.
حال، مشکلی که پیش آمده برخی می گویند که باید برای هر طیف لیکرت 5 گزینه ای میانگین 3، و پاسخ های دو جوابی(بله و خیر) میانگین 0/5(نیم) را در نظر بگیرم
بنابراین اگر یک مؤلفه با 2 سؤال با پاسخ های 5 گزینه ای پرسیده شده است میانگین هر کدام از طیف ها می شود 3 و مجموع 2 سؤال که یک مؤلفه را تشکیل می دهد می شود 6
اما برخی می گویند میانگین هر طیف می شود 3 و چون دو سؤال داریم 6 که تقسیم بر تعداد سوالات می شود 3
لذا بد جور سردرگم شده ام که برای مؤلفه ای که با دو سؤال(طیف لیکرت پنج گزینه ای) پرسیده شده است میانگین چه عددی می شود؟
مورد دیگر اینکه آیا پاسخ های دو جوابی بله(کد 1) و خیر(کد صفر) نیز میانگین دارند؟ چون برخی می گویند دارد و برخی می گویند دو گزینه بله و خیر که دیگر میانگین ندارد؟
سؤال آخر: اگر مدیریت خوب محلی(مثال فوق) با 3 مؤلفه که هر مؤلفه با دو سؤال(طیف لیکرت 5 گزینه ای از بسیار کم تا بسیار زیاد) پرسیده شده باشد میانگین چه عددی است(عدد مورد نظر در tets value)
آیا اگر میانگین هر مؤلفه عدد 3 شود باید میانگین هر سه مؤلف با هم جمع شود تا امتیاز کلی (وضعیت مدیریت محلی) مشخص شود؟
با سپاسبا سلام و احترام
ببخشید بنده می خواهم وضعیت مدیریت محلی را در یک محله بسنجم. مدیریت محلی شایسته، 4 مؤلفه دارد که 2 مؤلفه آن با 2 سؤال و 2 مؤلفه دیگر با 3 سؤال از مردم پرسیده شده است.
حال، مشکلی که پیش آمده برخی می گویند که باید برای هر طیف لیکرت 5 گزینه ای میانگین 3، و پاسخ های دو جوابی(بله و خیر) میانگین 0/5(نیم) را در نظر بگیرم
بنابراین اگر یک مؤلفه با 2 سؤال با پاسخ های 5 گزینه ای پرسیده شده است میانگین هر کدام از طیف ها می شود 3 و مجموع 2 سؤال که یک مؤلفه را تشکیل می دهد می شود 6
اما برخی می گویند میانگین هر طیف می شود 3 و چون دو سؤال داریم 6 که تقسیم بر تعداد سوالات می شود 3
لذا بد جور سردرگم شده ام که برای مؤلفه ای که با دو سؤال(طیف لیکرت پنج گزینه ای) پرسیده شده است میانگین چه عددی می شود؟
مورد دیگر اینکه آیا پاسخ های دو جوابی بله(کد 1) و خیر(کد صفر) نیز میانگین دارند؟ چون برخی می گویند دارد و برخی می گویند دو گزینه بله و خیر که دیگر میانگین ندارد؟
سؤال آخر: اگر مدیریت خوب محلی(مثال فوق) با 3 مؤلفه که هر مؤلفه با دو سؤال(طیف لیکرت 5 گزینه ای از بسیار کم تا بسیار زیاد) پرسیده شده باشد میانگین چه عددی است(عدد مورد نظر در tets value)
آیا اگر میانگین هر مؤلفه عدد 3 شود باید میانگین هر سه مؤلف با هم جمع شود تا امتیاز کلی (وضعیت مدیریت محلی) مشخص شود؟
با سپاس