سلام
راحله جان مستقیم هیچوقت ابراز علاقه نکن
و مطمئن باش که هیچ پسری هم ازین حرکت خوشش نمیاد