راستش همه چی با رضایت کامل انجام شد،به خاطر وضعیت پدر و مادرم سعی کردم جوری انتخاب کنم که بعدش پشیمون نشم ولی متاسفانه...