درس پنجم: نحوه محاسبه آمار توصیفی و فراوانی ها
  آمار توصیفی شامل:

 شاخص های مرکزی : ؛ میانگین- مد -میانه و مجموع

شاخص های پراکندگی: واریانس- انحراف معیار- حداقل و حداکثر نمره و جداول و نمودارهای فراوانی است.

دانلود فایل : تمامی توضیحات در فایل تصویری قابل مشاهده است. برای دانلود کلیک کنید