انواع شخصيت هاي نا سالم و خصوصيات آنها 

 شخصيت وسواسي كمال گرايي ,عدم توانايي در تصميم گيري,انجام رفتارها بر اساس يك سري قوانين,ترس از اشتباه كردن ,عوامل ضعيف

 شخصيت خود شيفته: خود مهم بيني شديد,تحسلات زياد,خودنماي,جلب توجه ديگران,مختل بودن روابط بين فردي,استثمار ديگران. 

شخصيت منفعل – پرخاشگر:
 مقاومت  در برابر انبظارات جامعه,بي كفايتي در فعاليتهاي شغلي يا اجتماعي به صورت لجبازي,كم كار تنبلي,و عدم اعتماد به نفس,پرخاشگري و.... 

شخصيت پارانوئيد:
 بدبيني  و سوءظن,پرخاشگري,بي اعتمادي به ديگران روابط خشك و رسمي روابط اجتماعي ضعيف,كينه ورزي احساس تهديد از جانب ديگران و حالت تدافعي.

 شخصيت اسكيزوئيد: بي  تفاوت نسبت به ديگران,بي علاقه,گوشه گيري ,سرد,افسرده ,عدم ابراز هيجانات ,خجالتي ,خرافاتي. 

شخصيت وابسته:
 افرادي  مطيع,توافق پذير,اعتماد به نفس پايين,فاقد قدرت تصميم گيري,ترس از رهاشدن,غيرفعال,قهركننده,تأ ير در كارها,سلطه پذيري و.....

 شخصيت دوري گزين: هراس,اظطراب ,احساس بي كفايتي ,دوري از موفقيت اجتماعي ,حساسيت به انتقادها ,احساس خجالت شديد.

 شخصيت ضد اجتماعي: خود پسندي ,تحريك پذير,بي نظم و قاعده,بي عاطفه,بي پروا ,قانونگريزي ,عدم توانايي در ايجاد رابطه گرم و صميمي با ديگران,پرخاشگري ,سركشي وغيره.....

 شخصيت نمايشي: رفتار هاي جلب توجه كننده,هيجانات سطحي:خلق و خوي ناپايدار,اغراق در مسايل خود,رفتار هاي تحريك آميز,  زود رنج ,وابسته ,فاقد بلوغ فكري و.... 

شخصيت اسكيزو تاريپال:
 رفتارهاي  عجيب وغريب ,تفكرسخرآميز,تحريف واقعيت,افكارخرافي,سوءظن,عو طف نامتناسب,اظطراب اجتماعي,رفتار يا ظاهر غير عادي,عقايد انتساب,حرف زدن با خود.

 شخصيت فردي: ناپايداري خلق و خو,روابط بين فردي,تصور ار خود ضعيف,مضطرب و تحريك پذير,پرخاشگري.

 منابع :ماكسون مالتز درس زندگي ترجمه ي مهدي قراچه داغي 1377رحيمي عباس زندگي موفق- راز هاي خوب زيستن سال1386پسنديده عباس رضايت از زندگي 1384ماهنامه ي مشاوران موفق 89/90دكتر سید وحید شریعت - روا‌ن‌پزشك : عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی ایرانغلامحسین ریاحی
 
سایت های تبیان و راسخون