راز های تربیت فرزند
  1. به کودکتان عشق بورزید.
  2. افکار مثبت القا کنید.
  3. مقررات منصفانه وضع کنید.
  4. ابعاد مثبت را برجسته کنید.
  5. حلقه شادی کودکتان را کامل کنید.
  6. کودکان را به تحرک بیشتر وادارید.
  7. شادی را در جعبه یادگاری ها ذخیره کنید.
  8. لحظات جادویی ارتباط را بیابید.
  9. تلاش دوباره را به کودک خود القا کنید.