برای ما که بیشتر مورد 1 و 2  آشنا نبودن با حقوق همسر و  رعایت نکردن آن
 کمبود مهارتهای زندگی زناشویی
متاسفانه تو جامعه ما هنوز مشاوره جا نیفتاده من مشکلات زیادی دارم اما همسرم قبول نمیکنه که با یه مشاور صحبت کنیم تازه به هر کسی میگم باهاش حرف بزنه راضیش کنه میگن چرا مشکلاتت رو می خوای از خونه بیرون ببری و چه اعتمادی به یه غریبه میشه کرد؟!!! بیشتر مشکلات ما آشنا نبودن به حقوقه همدیگه است