خواهش میکنم عزیزم؛

یعنی ایشون میخواد رفتار و کارهای یک فرد مجرد رو در زندگیتون اجرا کنه؟
برادرشوهرتون از کی خونه ی مستقل دارن و مجرد زندگی میکنن؟