عزیزم به نظرم با این خواستگارت ازدواج کن واون عشقت روفراموش کن چون از همون حرفی که زدن معلومه فرد مناسبی نیستن.خواهشا اشتباه نکن البته به نظر من کلا هنوز زوده وبه درست برس.