خوب دقت کنین :]

نه! یک عکاس حرفه ای به نام "بلا بورسودی" وسایل داخل اتاق رو طوری چیده
که به شکل 4 عکس مستقل به نظر برسند. در تصویر زیر می توانید همان اتاق
را از زاویه دیگری ببینید.