روش استفاده از ضريب آلفای کرونباخ را برای تعيين پايايی يک پرسشنامه يا آزمون با تاکيد بر همبستگی درونی می توان استفاده کرد. در اين روش اجزا يا قسمت های پرسشنامه برای سنجش ضريب پايايی آزمون به کار می روند.
http://spss-pro.persiangig.com/document/پایایی1.pdf