خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان
اما به قدر فهم تو کوچک می شود
به قدر نیاز تو فرود می آید
به قدر آرزوی تو گسترده می گردد
و به قدر ایمان تو کارگشا می گردد
یتیمان را پدر می شود و مادر
محتاجان برادری را برادر می شود
گمگشتگان را راه می شود
عقیمان را طفل می شود
در تاریکی ماندگان را نور می شود
رزمندگان را شمشیر می شود
پیران را عصا می شود
محتاجان به عشق را عشق می شود
خداوند همه چیز می شود همه کس را
به شرط اعتقاد
به شرط پاکی دل
به شرط طهارت روح
و به شرط پرهیز از معامله با ابلیس
بشوئید قلب هایتان را از هر احساس ناروا
و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف
وزبانهایتان را از هر گفتار ناپاک
و دستهایتان را از هر آلودگی در بازار
و بپرهیزید از ناجوانمردی ها ؛ ناراستی ها ؛ و نامردمی ها
چنین کنید که ببینید خداوند چگونه است
بر سر سفره شما با ذره ای خوراک و تکه ای نان می نشیند
ودر دکان شما کفه های ترازویتان را میزان می کند
و در کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند
مگر از زندگی چه میخواهید که در خداوندی خدا یافت نمی شود
" اگر خدا آرزویی به دلت انداخت توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است "
تنها او را بپرستیم و از ذات پاکش یاری جوییم