با تو گر خواهی سخن گوید خدا . قرآن بخوان
تا شود روح تو با حق آشنا . قرآن بخوان


"رتل القرآن ترتیلا" ندای رحمت است
میدهد قرآن به جان و دل صفا . قرآن بخوان


ای بشر! یاد خدا آرامش دل میدهد
دردمندان را بود قرآن دوا . قرآن بخوان


گفت پیغمبر که بی دین است هر کس بی حیاست
تا شود روح تو پا بند حیا . قرآن بخوان


دامها گسترده، شیطان در مسیر عمر تو
تا که ایمن باشی از این دامها . قرآن بخوان


ای که روحت سخت پا بند غم دنیا شده
می کند قرآن تورا از غم رها ، قرآن بخوان


هست قرآن صامت و قرآن ناطق عترت است
تا ندانی این دو را از هم جدا ، قرآن بخوان


وادی طور است این قرآن و میعاد حضور
با تو گر خواهی سخن گوید خدا ، قرآن بخوان


چون بود قرآن (حسان )برنامه عمر بشر
تاکه توفیق عمل یابی بیا . قرآن بخوان


حبیب الله چایچیان (بعضی هاش رو حذف کردم )