آثار روزه داری در درمان بیماری فلج parlysie یا شبه فلجی paresie و بیماری صغر عضوی Artophie

دکتر اردوبادی:روزه داری سبب هضم تدریجی مواد ذخیره نسوج و قرار دادن سلول ها در برابر فقر غذایی و عکس العمل و تحریکات و انعکاسات درونی سلولی می گردد.
در اثر ادامه گرسنگی فعالیت های حیاتی و فعل و انفعالات بیولوژیکی در درون سلول ها کاهش یافته و به تدریج دچار یک حالت ضعف و رخوت می شوند.
هنگام افطار و رسیدن غذا یک شوک عمومی در سراسر بدن ایجاد شده و در اثر تناوب مکرر این امر در طول ماه رمضان تدریجا بدن فرصت مناسبی برای دفع سموم بیولوژیکی جمع شده در سلول ها که علت ایجاد کننده فلج کامل parlysie یا شبه فلجی paresie می باشند را می یابد.
منبع: احمد صبور اردوبادی، اهمیت روزه از نظر علم روز

به نقل از...