ویژگی های کودکان کلاس اولی - روانشناسی کودکان
باتوجه به خصوصیات وویژگی های کودکان در این سنین ، تدریس در کلاس اول ابتدایی ویژگی های خاصی را می طلبد تا آموزگار بتواند کودکان را به درس وتحصیل علاقمند سازد وبه سوالات کنجکاوانه ی آنها پاسخ مطلوبی را بدهد.واستعداد های بالقوه ی آنها را به بالفعل تبدیل بسازدد.حضرت علی (ع)در این مورد می فرماید:آموزش به کودک ، چون نقش برسنگ نهادن است. لذایک معلم کلاس اول ابتدایی ، باید دردرجه نخست به خصوصیات کودکان 7-6ساله کاملا واقف باشد. مانند رشد ذهنی ، اجتماعی ، مهارت های زبانی ، مهارت های حرکتی ، و... تابنواند با توجه به آن روش های تدریس ومطالب آموزشی را بر اساس آن تنظیم وبه کودکان تفهیم کنند وبه اهداف کلی تعلیم تربیت برسند.  

این کودکان ، اکثرا داری خصوصیاتی به شرح زیر می باشند :

 1-    ازنظررشد جسمی به محرکات خارجی پاسخ می دهند 

  2-    اندام های حسی وحرکتی خود را با مهارت به کار می برند

   3-    از چارچوب خانواده جدا شده ، به نظریه های متفاوت دیگران پی می برند وتا آن جایی که می توانند ، خود را به دیگران تصور می کنند   

4-    برای شرکت در بازی های گروهی زبان مشترک دارند  

 5-    کنجکاوی آنها به صورت جستجویی هدف دار درآمده وخود بینی آنها تعدیل شده است 

  6-    پیوندهای عاطفی افراطی آنها بی آنکه سستی پذیرفته باشد معقول تر شده است 

  7-    کم کم به اصول حاکم در طرزتفکر بزرگان پی برد ه اند  

  8-    بازندگی گروهی آشنا شده وبرای بهره مندی از مصاحبت های دیگران به گذشت های تن در دهند 

 شناسایی  کودک وتبدیل کلاس به محیطی شاد : 

اولین رمز موفقیت معلمان در پایه اول ابتدایی شناسایی کودکان ازنظر ویژگی های ذهنی ،  روانی  وخانوادگی و پی بردن  به تفاوت های دربین آنان است بعد از مسا له شناسایی کودک موضوع حایز اهمیت دراین پایه تبدیل کردن کلاس ومحیط  آموزشی به محیطی شاد ومورد پسند دانش آموزان است. زیرا کودکانی که تازه ازمحیط خانواده جداشده وپابه یک محیط جمعی نهاده اند ، همواره دستخوش فشار های روانی واضطراب های حاصل از این جدایی هستند وچنانچه می دانیم اضطراب وفشار های روانی فعالیت های ذهنی وقدرت یادگیری بچه ها را کاهش می دهد . بنابرین اگر مابتوانیم این محیط آموزشی را طوری شاد ومفرح ،خوشایند ،همراه با شور ونشاط وشادی بابرخورد های آگاهانه وملاطفت آمیزخویش که اقتضای سنی کودک بوده فراهم آوریم باعث بوجود آمدن آرامش روانی ، انبساط خاطروبالا بردن توان یادگیری وافزایش سازگاری کودک وکلا برخورداری از  احساسات خوشایندنسبت به کلاس ومحیط مدرسه ومعلم خواهیم شدوزمینه های شکوفایی استعداد آنهارا هموار خواهیم ساخت

منبع: سایت وب هکس   www.web hex.ir