دوست عزیز به نظر من کار شما وحشتناکهاگه اون آقا مجرد بود میشد گفت بعد از جدا شدن از شوهرتون باهاش وارد رابطه بشین ولی با توجه به متاهل بودن ایشون این رابطه هیچ سرانجامی جز شکست دوباره شما نداره...اسم این کار خیانته هم به شوهر خودتون وهم به زن وبچه اون آقا...