یکی از تمیز

ترین آشپزخانه های دنیا!!!!!!!!!


 
  


آخیش گرم شدم یکممیدووووونم دیگه نمیاد ! .قشنگ معلومه این فیله یه گندی زده !.

به این میگن پا تو کفش دیگران کردنسلام کسی اونجاس؟