فلفل دلمه ای را به  توجه به جنسیت شان بهتر بشناسیم. .آنهایی که دارای چهار برجستگی هستند ماده اند و آنهایی که با سه برجستگی می باشند نر هستند .فلفل ماده پر از دانه است، اما شیرین تر و بهتر برای خوردن خام و فلفل نر برای پخت و پز بهتر است.منبع: ایمیل ارسالی.