..........   

 دلم نه عشق میخواهد و نه دروغ های قشنگ

نه ادعاهای بزرگ و نه بزرگ های پر ادعا

دلم زندگی را میخواهد که با تمام تلخی هایش

خدایم پایان تمام قصه هایش ایستاده باشد
................................
چی فک میکنیم چی درمیاد ...!.. هوس قدم زدن ....        ..........   زندگی یعنی بخند هرچند که غمگینی ، ببخش هرچند که مسکینی ،فراموش کن هرچند که دلگیری ،این گونه بودن زیباست هرچند که آسان نیست ................. آخرین برگ سفرنامه ی باران این استکه زمین چرکین است ..............  [