سلام

برای شناخت درمانی کتابهای از حال بد به حال خوب، دکتر دیوید برنز
و رواشناسی افسردگی دکتر دیوید برنز

و شناخت درمانی از مجموعه کتب dummies چاپ انتشارات ادیب رو پیشنهاد میکنم

عالی هستند، بخصوص اولی