ممنون از همتون. من تصمیم گرفتم به خانوادم بگم تا با خانوادش درمیون بذارن.
شما فکر میکنین خانوادش کمکش میکنن؟؟ من فکر نمیدونم