به اين ميگن تبليغ خدا پرستي. حالا هي پوستر الكي چاپ كنيدداداشی به نظر تو زندگی بعد از تولد وجود داره؟آیا تو به وجود مامان اعتقاد داری؟---نه من به این اراجیف اعتقادی ندارم؛ من یک روشنفکرممگه تا حالا مامانو دیدی؟