سلام

دوستان عزیز، بارها گفته شده که تاپیکهای مشاوره محل بحث نیست.

با این وضع من فکر نمیکنم تاپیک به نتیجه ای برسه

آقا پیمان لطفا حضورا نزد مشاور بروید.

بسته شد.