پاسخ های جالب این دانش آموز باعث شد تا نمره صفر نگیرد . سوال ها و جوابها را بخوانید.

1) درکدام جنگ ناپلئون مرد؟

در آخرین جنگش
 2) اعلامیه استقلال امریکا درکجا امضاشد؟

در پایین صفحه

3) چگونه می توانید یک تخم مرغ خام را به زمین بتنی بزنید بدون آنکه ترک بردارد؟

زمین بتنی خیلی سخت است و ترک بر نمی دارد

4) علت اصلی طلاق چیست؟

ازدواج

5) علت اصلی عدم موفقیتها چیست؟

امتحانات

6) چه چیزهایی را هرگز نمی توان درصبحانه خورد؟

نهار و شام

7) چه چیزی شبیه به نیمی از یک سیب است؟

نیمه دیگرهمان سیب

8) اگر یک سنگ قرمز را در دریا بیندازید چه خواهد شد؟

خیس خواهد شد

9) یک آدم چگونه ممکن است هشت روز نخوابد؟

مشکلی نیست شبها می خوابد

10) چگونه می توانید فیلی را با یک دست بلند کنید؟
شما امکان ندارد فیلی را پیدا کنید که یک دست داشته
باشد

11) اگر در یک دست خود سه سیب و چهارپرتقال و در دست دیگر سه پرتقال و چهار سیب داشته باشید در کل چه خواهید داشت؟

دستهای خیلی بزرگ

12) اگر هشت نفر در ده ساعت یک دیوار را بسازند چهارنفر آن را درچند ساعت خواهند ساخت؟

هیچ چی چون دیوار قبلاً ساخته شده است