وای واقعا چندش آور بود
با اینکه خونده بودم ترسناکه ولی کنجکاو شدم ببینم
خیییییییییلی ناراحت کننده است