اگه یه خانم در دوره جوانی به یه سیب سرخ مثل این تشبیه بشه

  فکر می کنید این خانم در زمان پیری چه شکلی میشه؟.

 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .