پرسشنامه هوش هيجاني
رديف   کاملاً مخالفم تا حدي مخالفم نه مخالفم و نه موافق تاحدي موافقم کاملاً موافقم
1 اغلب در مورد اينکه چه هيجاناتي را تجربه مي کنم احساس سردر گمي مي کنم.          
2 براي من مشکل است کلمه مناسبي را براي بيان احساساتم بيابم.          
3 حالتهايي را در بدنم احساس مي کنم که حتي پزشکان هم قادر به درک آن نيستند.          
4 مي توانم احساساتم را به راحتي توصيف کنم.          
5 ترجيح مي دهم به جاي توصيف مشکلات آنها را تحليل کنم.          
6 به هنگام ناراحتي نمي دانم که آيا غمگين ،هراسان يا خشمگينم.          
7 اغلب از حالتهايي که در بدنم به وجود مي آيد گيج و سر درگم مي شوم.          
8 ترجيح مي دهم از مسائلي که اتفاق مي افتند بگذرم به جاي اينکه سعي کنم درک کنم چرا چنين مسائلي پيش آمده اند.          
9 احساساتي دارم که نمي توانم کاملاً آنها را تشخيص دهم.          
10 به نظر من تجربه کردن و حس کردن هيجانات ضروري است .          
11 براي من مشکل است احساساتي که نسبت به مردم دارم را بيان کنم.          
12 اطرافيان از من مي خواهند که درباره احساساتم بيشتر به آنها توضيح دهم .          
13 من شرايطي را فراهم مي کنم که ديگران از آن لذت مي برند.          
14 من به دنبال فعاليتهايي هستم که مرا خوشحال سازند.          
15 از پيام هاي غير کلامي که به ديگران منتقل مي کنم آگاهم.          
16 خودم را به گونه اي جلوه مي دهم که بر ديگران تأثر خوب داشته باشد.          
17 وقتي خوشحالم حل مسائل برايم آسان است.          
18 با نگاه کردن به چهره ديگران ،احساسي را که آنها دارند درک مي کنم.          
19 مي دانم که چرا احساسات و هيجاناتم تغيير مي کند.          
20 وقتي خوشحالم مي توانم به ايده هاي نو و جديد دست بيابم .          
21 من بر هيجانات و احساساتم کنترل دارم.          
22 من به راحتي هيجانات و احساساتي را که دارم ، تشخيص مي دهم.          
23 با تصور کردن موفقيت در کارها خودم را تشويق مي کنم .          
24 وقتي ديگران کار خوبي انجام مي دهند ، از آنها تعريف مي کنم          
25 من از پيام هاي غير کلامي که ديگران منتقل مي کنند آگاهم.          
26 وقتي شخصي حادثه مهم زندگيش را با من در ميان مي گذارد ،تقريباً احساس مي کنم آن واقعه براي خودم اتفاق افتاده است.          
27 زماني که تغير در هيجانات و عواطفم احساس مي کنم، تمايل دارم به ايده هاي نو دست پيدا کنم.          
28 وقتي با مشکلات زيادي مواجه مي شوم ، چون معتقدم که شکست خواهم خورد آن را رها مي کنم.          
29 تنها با نگاه کردن به مردم ، آنچه را آنها احساس مي کنند تشخيص مي دهم.          
30 زماني که ديگران ناراحت هستند به آنها کمک مي کنم که احساس بهتري داشته باشند.          
31 براي اينکه بتوانم با مشکلات مبارزه کنم ، تلاشم را ادامه مي دهم و حالات مثبت را به خودم تلقين مي کنم.          
32 با گوش دادن به لحن و تن صداي افراد نمي توانم بگويم آنها چه احساسي  دارند.          
33 درک احساسات و هيجانات ديگران برايم مشکل است.