براش توضیح بدی قانع نمیشه؟!
بگو نمیخواستم ناراحتت کنم که شوهر خواهرم اون حرفو زده!
با نرمی باهاش صحبت کن
اگه آدم منطقی باشه قبول میکنه دیگه نه؟