كتاب: «تائو ت ِ چنگ»نوشته: لائوتسه هيچ چيز در اين جهان چون آب، نرم و انعطاف پذير نيست.با اين حال براي حل كردن آنچه سخت است، چيز ديگري ‌ياراي مقابله با آب را ندارد.نرمي بر سختي غلبه مي كند و لطافت بر خشونت.همه اين را مي دانند ولي كمتر كسي به آن عمل مي كند.انسان، نرم و لطيف زاده مي شود و به هنگام مرگ خشك و سخت مي شود.گياهان هنگامي كه سر از خاك بيرون مي آورند نرم و انعطاف پذيرندو به هنگام مرگ خشك و شكننده.پس هر كه سخت و خشك است، مرگش نزديك شدهو هر كه نرم و انعطاف پذير، سرشار از زندگي است.آرام زندگي كن!هرگز با طبيعت‌ يا همجنسان خود ستيزه مكن  و گزند را با مهرباني تلافي  کن