دور می ایستم اگر بخواهی همچون اخرین تیر چراغ برق اما روشن برای تو.