میخوام بگم و بعدش تلاش کنم بهش برگردونم.تا چند روز دیگه سراغه قرض و وام میرم اگه جور نشه.براش میل میکنم حرفام رو بهش میگم تو میلم که چقدر اشتباه کردم و پشیمونم.و از یه میانجی میخوام که از طرفه من بهش بگه چقدر پشیمونم و پولشو بهش برمیگردونم.تا چند روزه دیگه حتما عملی میکنم.مرسی از بچه های اینجا.ممنون از همتون