با سلام پسر4 سال ام بدون دليل به ديگران ميزنه و دليلش رو هم ميگه به من نگاه كرد يا انكه ازش خوشم نمياد ولي مواردي هست كه توي خيابان توي شكم رهگذر ها ميزنه يا بچه ها رو بي دليل ميزنه البته درمورد بعضي ها اگه باها ش صحبت كنيم با هاشون دوست ميشه
خواب هم زياد ميبينه .البته من(مادر )شاغل هستم كه شايد اين يكي از دلايلش باشه درمورد خودم هم هميشه دستش تو موهام هست و گاهي هم موهام رو ميكشه .پيش روانشناس بردمش ميگه اشكالي نداره كه به ديگران بزند؟؟؟؟؟لطفا منو راهنمائي كنيد
با تشكر