کارت عروسی در سال ۱۳۳۵
کارت عروسی سال ۱۳۶۲
کارت عروسی یک مهندس ابنیه دینی و طلبه دینی