سلام میخواستم به هرکس ک رشتش ریاضیه و نیاز ب برنامه ریزی کنکوری داره کمک کنم در ضمن فقط پشت کنکوریهای دختر و اهل مشهد