ای وووووواااااااااایییییییی نگفتم این کار و نکننننننننننننننننننننننچی نه غلط کردم مامانبچه گیر آوردی آی نفس کشسگ نجیب!اوا اوا نکن بزار بیام بیرون کمکمن میتونم من میتونم اخخخخخخخخخخخخ