اصول مذهبی را متناسب با سن کودکتان آموزش دهید

کودکان چهار تا پنج ساله

آیات قرآن را به زبان کودکان بیان کنید تا برای آنها قابل فهم باشد

قوانین الهی را در قالب داستانهای تاریخی آموزش دهید

هرداستانی نتیجه ای خاص را بیان می کند سعی کنید خودتان برای کودک نتیجه گیری نکنید

دوره ابتدایی

دستورات الهی را در شکل ساده و اصلی آنهاا آموزش دهید

از فرزندتان بخواهید تا قوانین الهی را با زبان و درک و فهم خودشان بیان کند

موارد عینی در زندگی و تجربه فرزندتان و نیز روابط اجتماعی در حال رشد او را نشان دهید.