اولا؛ سرعت زیاد موجب تصادف میشه و اونوقت که در تلفات اینترنتی هم مثل

تلفات جاده ای تو دنیا اول بشیم

دوما؛ عجلهکار شیطونه! حالا چه کاریه که سه سوته سایتها بیان بالا. چیزی که

اینجازیاده،وقته. سه ساعت تو صف بانک وایمیستین؛ از صبح تا ظهر به خاطر یه

امضایه اداره رو زیرو رو میکنین؛ چند ساعت هم تو وب معطل بشین! به جایی که

برنمی خوره؟!

سوما؛ اصلامهم نیست که ما مثل لاک پشت تو وب حرکت میکنیم و به اطلاعاتی

که بقیهء مللالان بهش رسیدن ما پنج هزار سال دیگه بهش میرسیم؛ مهم اینه که

به این اطلاعات می رسیم!

چهارما؛ هیچ میدونین از کنار این سرعت پایین چندین نفر نون میخورن؟!

_به خاطر هزینهء اتصال به وب؛ کارمندان مخابرات و خانواده شان

_به خاطر برق مصرفی کامپیوتر؛ کارمندان اداره برق و خانواده شان

_به سبب کمر درد ناشی از نشتن زیاد پشت میز؛ دکتر های ارتوپد و خانواده شان

_به خاطر اعصاب خراب؛ دکترهای مغز و اعصاب و خانواده شان

_به سببهزینهء گچ گرفتنِ اکثر اعضای بدن به خاطر مشت و لگدهای پدر گرامی

بعد ازمشاهدهء قبض تلفن؛ کارکنان بیمارستان و دکتران فیزیوتراپ به همراه

خانوادههایشان

پنجما؛ سرعت پایین ابنترنت باعث میشه کاربران ساعتها تو وب سرشون گرم

باشه و به نوعی سر کار هستن(کارآفرینیِ خاموش).

ششما؛ اصلا کی گفته سرعت اینترنت پایینه؟! خیلی هم خوبه! خیلی از کشورها

هستن که حسرت سرعتِ اینترنت مارو میخورن.هفتما؛ من نمیدونم چرا جوونا

اینقدر بی بصیرت شدن؟! آخه وب گردی هم شد کار؟! آخهاینترنت هم شد وسیلهء

اساسی؟! برید دنبال کارهای مهمتر مثل. مثل.. مثل...نمیدونم مثل چی، ولی برید

دنبال کارهای مهمتر.